چون تنگدست شدید به صدقه دادن با خدا سودا کنید . [نهج البلاغه]
https://keramatzade.com